Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Πρόταση για το Νομοσχέδιο του ΣΑΕ


Πρόταση όσον αφορά το Νομοσχέδιο ΣΑΕ που έχει κατατεθεί και στη δημόσια διαβούλευση


Το ΣΑΕ με την σημερινή του δομή και λειτουργία έρχεται σε πλήρη διάσταση με τους σκοπούς και τους στόχους για τους οποίους ιδρύθηκε 18 χρόνια πριν.

Αυτός είναι και λόγος που ο πάλαι ποτέ πολλά υποσχόμενος θεσμός του ΣΑΕ παραμένει εν πολλοίς άγνωστος στους Απόδημους Έλληνες ανεξάρτητα αν είναι οργανωμένοι σε κάποιο μαζικό φορέα ή όχι και επίσης αντιμετωπίζεται με καχυποψία από τους Ομογενείς που είτε απλώς γνωρίζουν το θεσμό είτε συμμετέχουν σ’ αυτόν.

Φυσικά μέρος ευθύνης στη σημερινή «διολίσθηση» του ΣΑΕ στη συνείδηση των Αποδήμων έχουν και οι εκάστοτε κυβερνητικές εξουσίες, οι οποίες απλώς «διαχειρίστηκαν» και «χειρίστηκαν» το ΣΑΕ αντί να το ενθαρρύνουν για να έχει μια δική του χειραφετημένη πολιτική.

Δυστυχώς και το νέο νομοσχέδιο για το ΣΑΕ στερείται γενικότερης φιλοσοφίας, είναι πρόχειρο και μοιάζει πιο πολύ με καταστατικό ενός απλού συλλόγου και όχι του συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμού των απανταχού Ελλήνων. Ο νομοθέτης δε θέτει για το ΣΑΕ καμιά νέα και ισόρροπη μακροπρόθεσμη βάση, η οποία θα συμβάλει σε ποιοτικά χαρακτηριστικά και στόχους και όχι σε εξαρτήσεις, όπως επίσης δεν προσπαθεί να δρομολογήσει μια συνολική στρατηγική,  όπως αρχικά είχε εμπνευστεί και οραματιστεί το 1995 ο ιδρυτής του, να αποτελέσει δηλαδή ΣΑΕ το Κοινοβούλιο του Απόδημου Ελληνισμού.

Βασικά ζητήματα που αποτέλεσαν τροχοπέδη στην μέχρι τώρα λειτουργία του ΣΑΕ, πχ νομική μορφή του ΣΑΕ, νομική έδρα κοκ, όπως επίσης ο διακριτός ρόλος ΣΑΕ και μαζικών συλλογικών φορέων πχ Ελληνικές Κοινότητες δεν αναφέρονται καν στο νέο νομοσχέδιο.

Απαιτείται λοιπόν να προταθεί μια ουσιαστική δομική αλλαγή του ΣΑΕ, η οποία θα εξασφαλίζει τόσο την αντιπροσωπευτικότητα και τη δημοκρατική του λειτουργία, όσο και την πολιτική αυτονομία του ΣΑΕ, επικουρούμενη από μια μίνιμουμ χρηματοδότησή από το κράτος. Ο θεσμός του ΣΑΕ πρέπει να υπηρετεί με τρόπο σταθερό, μόνιμο και αποτελεσματικό τις ανάγκες του Ελληνισμού και να μην εξαντλεί το ρόλο του μόνο στη διάβρωση  και τον  κατακερματισμό των δευτεροβάθμιων ομογενειακών φορέων.Ο ρόλος της Ελλάδας μέσα στον νέο παγκόσμιο, πολιτικοοικονομικό χάρτη είναι υπό αναζήτηση, η διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας παραμένει μια μεγάλη πρόκληση, γι’ αυτό και η αμφίδρομη σχέση μεταξύ της Ελληνικής Πολιτείας και της Διασποράς είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα είναι αληθινή, ουσιαστική και εμποτισμένη με όραμα.

Με αυτές τις σκέψεις καταθέτουμε τις προτάσεις μας για το νέο νομοσχέδιο του ΣΑΕ.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

Άρθρο 1
Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

Η πρόταση αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος, είναι γνωμοδοτικό, εισηγητικό, διεκδικητικό και υποστηρικτικό προς την Ελληνική Πολιτεία όργανο και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε.

Η παράγραφος (Α. 1. δ) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ειδικότερα στην προστασία και προώθηση των εκπαιδευτικών, στρατολογικών, οικονομικών, εργασιακών, πολιτιστικών και λοιπών δικαιωμάτων των ομογενών Ελλήνων, τόσο στις χώρες διαμονής όσο και στην Ελλάδα

Προστίθεται επιπλέον παράγραφος (ε), η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
«(Α. 1. ε). Η ενίσχυση των οικονομικών, εμπορικών, πολιτιστικών και μορφωτικών σχέσεων μεταξύ των χωρών διαμονής και της Ελλάδας.»

Η παράγραφος (Α3) αντικαθίσταται ως εξής:
«(Α3). To Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού διασυνδέεται και συνεργάζεται ιδίως, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, την Εκκλησία γενικότερα, με φορείς και οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς.»

Η παράγραφος Β διαμορφώνεται ως εξής:
Β. «Το Σ.Α.Ε. δύναται να αναπτύξει δράσεις σε τομείς που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό όπως:»

Άρθρο 4
Όργανα του Σ.Α.Ε.

Συμπληρωματικά προτείνεται η πρόβλεψη νέων θεσμοθετημένων Οργάνων και θέσεων.
Συγκεκριμένα όσον αφορά τις Περιφέρειες προτείνεται:
1.      «η εκλογή Ταμεία Περιφέρειας, ο οποίος θα εκλέγεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας»
2.      «η εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής της Περιφέρειας. Τα μέλη της πέντε στον αριθμό (5) εκλέγονται από την Περιφερειακή Συνέλευση
Ως προς την Τακτική εκλογική Συνέλευση, προτείνεται
1. «να γίνεται η εκλογή της εξελεγκτικής Επιτροπής από την Ολομέλεια της Συνέλευσης. Η Εξελεγκτική Επιτροπή να απαρτίζεται από μέλη όλων των περιφερειών.»

Άρθρο 5
Μέλη του Σ.Α.Ε.
Γενικά: Απαιτείται από τον Νομοθέτη διευκρίνιση ως προς τη συμμετοχή φυσικών προσώπων. Δηλαδή εξομοιώνονται ως προς το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» οι εκπρόσωποι μαζικών φορέων (πχ Ομοσπονδίες Ελληνικών Κοινοτήτων ή Ομοσπονδίες Εθνικοτοπικών Συλλόγων) με ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο εκπροσωπεί  μόνο τον εαυτό του;
Η παράγραφος Α (Μέλη του ΣΑΕ) διαμορφώνεται ως εξής:
«Μέλη του ΣΑΕ είναι οι πάσης φύσεως συλλογικές εκφράσεις του Απανταχού Ελληνισμού, οι οποίες είναι οργανωμένες σε επίπεδο Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις μορφές οργάνωσης σε κάθε χώρα και οι Κοινότητες- Ενορίες του Εξωτερικού, υπό την προϋπόθεση ότι οι καταστατικοί τους σκοποί συνάδουν με τους σκοπούς του ΣΑΕ, και τα έτη λειτουργίας τους είναι τουλάχιστον 3 (τρία). 
Επίσης μέλη του ΣΑΕ είναι οι Κυπριακές Οργανώσεις ΠΟΜΑΚ και ΠΣΕΚΑ, καθώς και τα θεματικά δίκτυα.
Μέλη του ΣΑΕ είναι και φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν διακριτό ρόλο ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε σχέση με τους μαζικούς φορείς που συμμετέχουν ως μέλη στο ΣΑΕ.»
Στην παράγραφο Β.2 προτείνεται να διαμορφωθεί η πρόταση ως εξής: «Β2. Για τα φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε, εφ' όσον διαμένουν επί τρία έτη στο εξωτερικό και είναι ενήλικα σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας και κατέχουν ιδιαίτερα σημαντική πολιτική, επιστημονική, διοικητική και θρησκευτική θέση στην κοινωνία.»


Άρθρο 9
Αρχαιρεσίες

 Διαγράφεται η πρόταση: «Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη»

Άρθρο 10
Συντονιστικά Συμβούλια Περιφερειών ΣΑΕ

Προτείνονται επιπροσθέτως 4 προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία των Συντονιστικών Συμβουλίων:
1.      «Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του ΣΑΕ είναι αντιπροσωπευτικά και συμπεριλαμβάνουν στην σύνθεσή τους εκπροσώπους συλλογικών φορέων όλων των περιοχών της Περιφέρειας, στις οποίες υπάρχει Οργανωμένος Ελληνισμός.»
2.       «Όταν ένα μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου της Περιφέρειας παύει να  εκπροσωπεί τον συλλογικό φορέα, με τον οποίο έλαβε μέρος στη Συνέλευση και εκλέχτηκε, αυτομάτως αναπληρώνεται από τον επιλαχόντα, ο οποίος εκπροσωπεί την συγκεκριμένη περιοχή ώστε να διαφυλαχτεί η αντιπροσωπευτικότητα (βλ. πρόταση 1) στη σύνθεση του Συντονιστικού Συμβουλίου.»

3.      «Τα Συντονιστικά Συμβούλια εκλέγουν Ταμία, ένα από τα μέλη του ίδιου Οργάνου»

4.      «Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών ΣΑΕ αποκτούν νομική υπόσταση»


Άρθρο 13
Προεδρείο του Σ.Α.Ε.

Ως προς την παράγραφο (1) η πρόταση διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, επτά Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., το Γραμματέα, τον Ταμία, τον εκπρόσωπο των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ και έναν Εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ως προς την παράγραφο (3), η πρόταση διαμορφώνεται ως εξής:

«Ο Ταμίας εκλέγεται στην Τακτική Συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των συμμετεχόντων. Ο Ταμίας έχει σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις και είναι υπόλογος τουλάχιστον στην Τακτική Γενική Συνέλευση για την οικονομική διαχείριση του Ταμείου

Ως προς την παράγραφο (4), η πρόταση διαμορφώνεται ως εξής:

«Ο Εκπρόσωπος των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ - μέλος του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. εκλέγεται στην Τακτική Συνέ­λευση του Σ.Α.Ε. με απόλυτη πλειοψηφία και μετά από μυστική ψηφοφορία των ψηφισάντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των προσκληθέντων εκπροσώπων των αντίστοιχων οργανώσεων. Η θητεία των μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. είναι τετραετής. Τα μέλη του Προεδρείου δεν δύναται να εκλεγούν πέραν των δύο θητειών ανεξαρτήτου θέσης


Άρθρο 14
Αρμοδιότητες Προεδρείου Σ.Α.Ε.

Εκτός των προτεινόμενων αρμοδιοτήτων προστίθενται και οι εξής άλλες τέσσερις:

γ) «Η γνωμοδοτική του αρμοδιότητα ασκείται με τη διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης πριν από την ψήφιση νόμων που αφορούν άμεσα τον ομογενειακό ελληνισμό. Η γνώμη του ΣΑΕ πρέπει να δίδεται στο υπουργείο ή στο μέλος του κοινοβουλίου που προτείνει το νόμο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημέρα που θα λάβει το αίτημα για παροχή γνώμης, ειδάλλως θα θεωρείται πως είναι σύμφωνη. Η γνώμη περιέχει ανάλυση του τιθέμενου θέματος, τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις του Συμβουλίου.»

δ. «Το ΣΑΕ για την τεκμηρίωση της γνώμης του και της άσκησης της εισηγητικής τους αρμοδιότητας δύναται να συνιστά ομάδες έρευνας από ειδικούς ή να συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και να συνεργάζεται απευθείας με τα αρμόδια Υπουργεία ή τις επιμέρους υπηρεσίες τους, με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να παρέχουν κάθε πληροφορία ή στοιχείο που ζητείται για την τεκμηρίωση εντός δύο μηνών, εφόσον δεν θίγονται θέματα απορρήτου ή προσωπικών δεδομένων

ε. «Η γνώμη της βάσης των Οργανώσεων είναι προαπαιτούμενο για τα όλα τα θέματα που εισηγείται και γνωμοδοτεί το ΣΑΕ»

στ. «το Σ.Α.Ε έχει νομική προσωπικότητα και δύναται να ιδρύει και άλλα νομικά πρόσωπα.  Στην πρόταση της κυβέρνησης, το Σ.Α.Ε. είναι ακαθορίστου νομικής υπόστασης

Άρθρο 15
Εξελεγκτική επιτροπή

Η πρόταση (1) διαμορφώνεται ως εξής:

1. «Η Εξελεγκτική Επιτροπή (E.E.) αποτελείται από τρία (7) μέλη (ένας εκπρόσωπος από κάθε περιφέρεια) που εκλέγονται από την Τακτική Συνέλευση ταυτόχρονα με την εκλογή του Προέδρου και Ταμία

Η πρόταση (2) διαμορφώνεται ως εξής:

2. «Η Ε.Ε. ελέγχει κάθε 6 μήνες το Ταμείο του ΣΑΕ και ενημερώνει σχετικά το Προεδρείο. Στις αρχές κάθε έτους δημοσιοποιεί και αναρτά στο Διαδίκτυο τα έσοδα και τα έξοδα των οργάνων του ΣΑΕ. Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Συνέλευσης παρουσιάζει σχετική έκθεση επί των οικονομικών πεπραγμένων του Σ.Α.Ε. της τετραετίας. Η 5 μελής Εξελεγκτικές Επιτροπές των Περιφερειών, επίσης ελέγχουν κάθε 6 μήνες το Ταμείο της Περιφέρειας και ενημερώνουν σχετικά το Προεδρείο του ΣΑΕ. Στην αρχή κάθε έτους η ΕΕ της Περιφέρειας δημοσιοποιεί και αναρτά στο Διαδίκτυο τα έσοδα και τα έξοδα της Περιφέρειας.»
.

Άρθρο 16
Επίτιμα μέλη

Η πρόταση διαμορφώνεται ως εξής:

«Για όλες τις Περιφέρειες υπάρχουν τα ίδια σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Μέλους είτε σε προσωπικότητες εκ του απανταχού Ελληνισμού είτε σε φιλέλληνες. Με απλή πλειοψηφία των μελών της περιφερειακής συνέλευσης αποφασίζεται η απονομή του τίτλου του επίτιμου μέλους. Τα επίτιμα μέλη δύνανται  να συμμετάσχουν στην Τακτική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου


Άρθρο 17
Πόροι του ΣΑΕ

Γενικές παρατηρήσεις:
1.      Η αυτοχρηματοδότηση αποτελεί σαφώς υποχρέωση του ΣΑΕ, αλλά τουλάχιστον σε πρώτη φάση, μέχρι να ανακτηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη στο θεσμό, η ελληνική πολιτεία οφείλει να υποστηρίξει οικονομικά έστω υποτυπωδώς το ΣΑΕ ως προς τις λειτουργικές του ανάγκες.
2.      Τι σημαίνει τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, όπως αναφέρεται στην πρόταση του νομοθέτη; Γνωρίζουμε, ότι οι ιδιαιτερότητες των Οργανώσεων όχι μόνο από ήπειρο σε ήπειρο αλλά και ανά χώρα στην ίδια ήπειρο, διαφέρουν.
3.      Επίσης είναι δεδομένο ότι το ύψος της τακτικής συνδρομής των μελών του ΣΑΕ που θα αποφασιστεί από την Τακτική Συνέλευση, θα είναι για κάποιες Οργανώσεις ευτελές, για άλλες πραγματικό ως προς τις οικονομικές τους δυνατότητες, για άλλες υψηλό και για άλλες δυσβάστακτο. Θα κρίνεται δηλαδή η συμμετοχή στο ΣΑΕ κάποιας Οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και Ομοσπονδιών, από την οικονομική ευμάρεια έκαστου;
4.      Θέλουμε ένα ανοικτό και αντιπροσωπευτικό ΣΑΕ ή την επικράτηση μιας οικονομικής ελίτ του Εξωτερικού.
5.      Το ΣΑΕ δεν έχει ταμείο. Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει, ότι το πολιτικό αποτέλεσμα της δράσης του ΣΑΕ είναι σκανδαλωδώς απειροελάχιστο σε σχέση με το παραγόμενο αποτέλεσμα
  1. Διατίθεται ένα ποσό με κωδικούς κλπ. όπως στα Υπουργεία και τους Οργανισμούς, βρίσκεται στη διάθεση του ΣΑΕ μέσω Γραμματείας και δαπανάται, όπως ο κανονισμός και οι νόμοι ορίζουν. Πλήρης διαφάνεια!
  2. Τα όργανα του ΣΑΕ είναι επιτελικά όργανα που σχεδιάζουν πολιτικές και προγράμματα, η υλοποίηση των οποίων υποστηρίζεται διοικητικά από ειδικό τμήμα της ΓΓΑΕ.
  3. Ο μη επαγγελματικός χαρακτήρας της δράσης των μελών των Οργάνων του ΣΑΕ πρέπει να παραμείνει.

Πρόταση:
«Ο Νομοθέτης οφείλει να εξετάσει από μηδενική βάση το άρθρο 17 και να καταθέσει πρόταση που να μην ενισχύει τον αποκλεισμό


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ